REGULAMIN

zajęć ruchowych organizowanych przez

SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.    Klientem SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie (zwanym dalej Centrum) jest każda osoba przebywająca na terenie Centrum na podstawie zakupu wejściówki jednorazowej lub karnetu.

2.    Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Centrum wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda powinna zawierać imię, nazwisko, numer PESEL dziecka, czas obowiązywania zgody oraz czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

3.    Kupując jednorazową wejściówkę lub karnet Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zgadza się na jego warunki. Przystąpienie do zajęć oznacza pełną jego akceptację. Zarówno dzieci jak i młodzież jest zobowiązana do przestrzegania zasad użytkowania pomieszczeń Centrum, określonych w niniejszym Regulaminie.

4.    Klient korzystający z usług Centrum oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i że uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

5.    Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Centrum nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Klientów.

6.    Centrum ma prawo do fotografowania swojego obiektu w celach reklamowych i promocyjnych w tym również utrwalania wizerunku Klientów. Centrum może udostępnić wizerunek klienta na stronie internetowej Centrum oraz na swoim portalu społecznościowym, jeśli Klient wyraził na to pisemną zgodę.

§ 2 Wejściówki jednorazowe i karnety

1.    Przy zakupie wejściówki jednorazowej lub karnetu Klient zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość. Dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL) wymagane są do zarejestrowania Klienta w systemie informatycznym Centrum.

2.    Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby działalności SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r., poz. 922) oraz Polityką Bezpieczeństwa Salus Sp. z o.o. sp.k.

3.    Aktualny cennik zajęć dostępny jest w Rejestracji i na stronie internetowej Centrum.

4.    Potwierdzeniem zakupu wejściówki jednorazowej lub karnetu jest paragon z kasy fiskalnej. Zapłatę za wejściówkę jednorazową lub karnet należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć. Centrum honoruje płatności kartami płatniczymi.

5.    Klient, dokonujący zakupu wybranego przez siebie karnetu, dokonuje zapłaty z góry, za cały okres ważności karnetu. Karnety wystawiane są na czas określony – 1 miesiąca od dnia zakupu, ze wskazaniem ilości wejść na zajęcia (4, 6, 8 wejść w miesiącu).

6.    Klient ma obowiązek przed rozpoczęciem zajęć okazać Karnet w recepcji wraz z dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.

7.    Karnet jest ważny wyłącznie w terminie jego obowiązywania. Niewykorzystanie usługi w terminie ważności karnetu powoduje utratę usługi w tej części. Klient nie ma prawa żądać zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi w okresie ważności karnetu ani żądać przedłużenia jego okresu ważności.

8.    Karnet jest dokumentem imiennym i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Próba wykorzystania karnetu przez inną osobę stanowi naruszenie Regulaminu i może skutkować wykluczeniem z uczestnictwa w zajęciach bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za karnet.

9.    Karnet uszkodzony, zniszczony lub poddany jakimkolwiek modyfikacjom jest nieważny i nie stanowi podstawy do zwrotów pieniężnych.

§ 3 Zajęcia dla dorosłych

1.    Klient zobowiązany jest stawić się na zajęcia na tyle wcześnie, aby po zmianie stroju i obuwia rozpocząć zajęcia punktualnie.

2.    Na zajęciach obowiązuje strój sportowy. Przed wejściem na salę obowiązuje zmiana obuwia na czyste buty sportowe używane wyłącznie na sali ćwiczeń (również w okresie letnim). Brak odpowiedniego stroju lub obuwia zamiennego skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach.

3.    Rzeczy osobiste należy zostawić w zamykanej szafce w szatni. Kluczyki do szafek wydawane są Klientowi w recepcji. Klient zobowiązany jest do zamykania szafki z której korzysta i do zwrotu kluczyka w recepcji po zakończeniu zajęć. Na teren Centrum nie wolno wnosić rzeczy o znacznej wartości.

4.    W czasie ćwiczeń obowiązuje zakaz noszenia biżuterii. Zaleca się spięcie długich włosów.

5.    Na sali ćwiczeń obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, spożywania jedzenia, żucia gumy, wnoszenia napojów w kubkach.

6.    Klient zobowiązany jest do dbania o sprzęt sportowy udostępniany przez Centrum i porządek na sali ćwiczeń oraz zgłaszania pracownikom Centrum wszelkich uszkodzeń i usterek sprzętu.

7.    W zajęciach dedykowanych dla osób dorosłych może uczestniczyć młodzież powyżej 16 roku życia, jednak w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (patrz § 1 punkt 2 Regulaminu).

8.    W czasie zajęć dedykowanych dla osób dorosłych na terenie Centrum nie mogą przebywać dzieci pozostawione bez opieki osoby dorosłej.

§ 4 Zajęcia dla dzieci i młodzieży

1.    Dzieci i młodzież powinny być przyprowadzone na zajęcia przez rodziców (opiekunów) na tyle wcześnie, aby po zmianie stroju i obuwia rozpocząć zajęcia punktualnie. W przypadku 10-minutowego spóźnienia ze względu na bezpieczeństwo, dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w zajęciach.

2.    Na zajęciach obowiązuje strój sportowy. Przed wejściem na salę obowiązuje zmiana obuwia na czyste buty sportowe używane wyłącznie na sali ćwiczeń (również w okresie letnim). Brak odpowiedniego stroju lub obuwia zamiennego skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach

3.    Podczas zajęć na sali mogą przebywać tylko uczestnicy grupy i instruktor. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach mogą wejść na salę tylko za zgodą instruktora.

4.    Butelki z wodą, które przynoszą dzieci na zajęcia powinny być podpisane imieniem dziecka.

5.    W przypadku uczestniczenia w zajęciach małych dzieci, opiekun dziecka zobowiązany jest do przypilnowania swojej pociechy by ta przed wejściem na salę skorzystała z toalety.

6.    W przypadku gdy dziecko ma odebrać z zajęć inna osoba, rodzic ma obowiązek zawiadomić o tym pracownika recepcji.

7.    Dzieci powinny być odbierane najpóźniej 10 minut po zakończonych zajęciach. Poza godzinami zajęć dzieci nie mogą przebywać na terenie Centrum bez opieki osoby dorosłej.

§ 5 Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego.

2.    Regulamin jest dostępny do wglądu Klientów w Rejestracji Centrum oraz na stronie internetowej Centrum (salus-mrokow.pl).

3.    Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i informacje bieżące będą przekazywane Klientom osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej Centrum.

4.    W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Właściciel Centrum.

 

Mroków, dnia 20 marca 2017 roku.

 

(-) Elżbieta Rosiek ……………………………………….

 

 

REGULAMIN

Pracowni Fizjoterapii

SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie

 

 1. Pacjent zgłasza się na zaplanowane zabiegi punktualnie – z wystarczającym wyprzedzeniem aby po zmianie stroju i obuwia rozpocząć zabiegi o wyznaczonej godzinie.
 2. Zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane w ramach kontraktu z NFZ odbywają się przez dziesięć kolejnych dni roboczych. Zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane komercyjnie odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Czas realizacji komercyjnego pakietu zabiegów wynosi 30 dni.
 3. Odwołanie lub przesuniecie terminu zaplanowanych zabiegów jest możliwe w przypadku ważnych zdarzeń zdrowotnych.
 4. Podczas zabiegów fizjoterapeutycznych obowiązuje swobodny strój (podkoszulka, spodnie dresowe lub krótkie) oraz obuwie na zmianę. Brak odpowiedniego stroju lub obuwia zamiennego skutkuje brakiem możliwości odbycia zabiegów.
 5. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń fizjoterapeuty wykonującego zabiegi.
 6. Pacjent powinien poinformować osobę prowadzącą zabiegi o pogorszeniu samopoczucia.
 7. Pacjent ma obowiązek zachować ład i porządek w Pracowni oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.
 8. Do dyspozycji Pacjentów pozostaje szatnia z szafkami oraz kompleksem sanitarnym.
 9. Rzeczy osobiste, okrycia wierzchnie, ubrania, obuwie zewnętrzne oraz torby Pacjent zostawia w zamykanej szafce w szatni. Kluczyki do szafek wydawane są Pacjentowi w recepcji.
 10. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy Pacjentów.
 11. Zaleca się nieprzynoszenie na czas zabiegów fizjoterapeutycznych sprzętów elektronicznych, biżuterii oraz innych rzeczy o znacznej wartości. Wymienione rzeczy prosimy pozostawić w domu.
 12. W Pracowni Fizjoterapii obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń elektronicznych. Urządzenia te (wyłączone) zalecamy pozostawić w zamykanej szafce w szatni.
 13. Na czas zaplanowanych zabiegów fizjoterapeutycznych zaleca się spięcie długich włosów.
 14. Pacjenta obowiązuje zakaz dotykania i próby obsługiwania sprzętów do fizykoterapii. Pacjent zobowiązany jest do używania sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego udostępnionego przez Pracownię zgodnie z jego przeznaczeniem.
 15. W Pracowni Fizjoterapii obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania jedzenia i napojów, żucia gumy, wnoszenia do Pracowni napojów w kubkach.
 16. Dzieci i młodzież do 18 roku życia uczestniczy w zabiegach fizjoterapeutycznych za zgodą rodzica/opiekuna prawnego po złożeniu każdorazowo podpisu rodzica/opiekuna prawnego potwierdzającego udział dziecka w zabiegach.
 17. Dzieci do 7 roku życia uczestniczą w zabiegach pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. Dzieci nie mogą być pozostawione na terenie Pracowni i całego Centrum bez opieki osoby dorosłej.
 18. Pracownicy Pracowni Fizjoterapii mają prawo egzekwowania przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.
 19. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego.
 20. Regulamin jest dostępny do wglądu Pacjentów w Rejestracji Centrum oraz na stronie internetowej Centrum (www.salus-mrokow.pl).
 21. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i informacje bieżące będą przekazywane Pacjentom osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej Centrum.
 22. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Właściciel Centrum.