Regulamin Pracowni Fizjoterapii

 1. Pacjent zgłasza się na zaplanowane zabiegi punktualnie – z wystarczającym wyprzedzeniem aby po zmianie stroju i obuwia rozpocząć zabiegi o wyznaczonej godzinie.
 2. Zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane w ramach kontraktu z NFZ odbywają się przez dziesięć kolejnych dni roboczych. Zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane komercyjnie odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Czas realizacji komercyjnego pakietu zabiegów wynosi 30 dni.
 3. Odwołanie lub przesuniecie terminu zaplanowanych zabiegów jest możliwe w przypadku ważnych zdarzeń zdrowotnych.
 4. Podczas zabiegów fizjoterapeutycznych obowiązuje swobodny strój (podkoszulka, spodnie dresowe lub krótkie) oraz obuwie na zmianę. Brak odpowiedniego stroju lub obuwia zamiennego skutkuje brakiem możliwości odbycia zabiegów.
 5. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń fizjoterapeuty wykonującego zabiegi.
 6. Pacjent powinien poinformować osobę prowadzącą zabiegi o pogorszeniu samopoczucia.
 7. Pacjent ma obowiązek zachować ład i porządek w Pracowni oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.
 8. Do dyspozycji Pacjentów pozostaje szatnia z szafkami oraz kompleksem sanitarnym.
 9. Rzeczy osobiste, okrycia wierzchnie, ubrania, obuwie zewnętrzne oraz torby Pacjent zostawia w zamykanej szafce w szatni. Kluczyki do szafek wydawane są Pacjentowi w recepcji.
 10. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy Pacjentów.
 11. Zaleca się nieprzynoszenie na czas zabiegów fizjoterapeutycznych sprzętów elektronicznych, biżuterii oraz innych rzeczy o znacznej wartości. Wymienione rzeczy prosimy pozostawić w domu.
 12. W Pracowni Fizjoterapii obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń elektronicznych. Urządzenia te (wyłączone) zalecamy pozostawić w zamykanej szafce w szatni.
 13. Na czas zaplanowanych zabiegów fizjoterapeutycznych zaleca się spięcie długich włosów.
 14. Pacjenta obowiązuje zakaz dotykania i próby obsługiwania sprzętów do fizykoterapii. Pacjent zobowiązany jest do używania sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego udostępnionego przez Pracownię zgodnie z jego przeznaczeniem.
 15. W Pracowni Fizjoterapii obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania jedzenia i napojów, żucia gumy, wnoszenia do Pracowni napojów w kubkach.
 16. Dzieci i młodzież do 18 roku życia uczestniczy w zabiegach fizjoterapeutycznych za zgodą rodzica/opiekuna prawnego po złożeniu każdorazowo podpisu rodzica/opiekuna prawnego potwierdzającego udział dziecka w zabiegach.
 17. Dzieci do 7 roku życia uczestniczą w zabiegach pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. Dzieci nie mogą być pozostawione na terenie Pracowni i całego Centrum bez opieki osoby dorosłej.
 18. Pracownicy Pracowni Fizjoterapii mają prawo egzekwowania przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.
 19. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego.
 20. Regulamin jest dostępny do wglądu Pacjentów w Rejestracji Centrum oraz na stronie internetowej Centrum (www.salus-mrokow.pl).
 21. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i informacje bieżące będą przekazywane Pacjentom osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej Centrum.
 22. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Właściciel Centrum.